ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MűvészTerem (www.muveszterem.hu) – online vásárláshoz (webshop) kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezető rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MűvészTerem (fenntartó: Művészterem Kft.) (továbbiakban: Galéria) által a www.muveszterem.hu weboldalon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

II. A weboldalt fenntartó Galéria adatai

 • Név: MűvészTerem (fenntartó: Művészterem Kft.)
 • Székhely: 1141 Budapest, Kalauz utca 21.
 • Adószám: 32355189-1-42
 • Cégjegyzékszám: 01-09-419804
 • Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Budapest
 • Elektronikus elérhetőség: info@muveszterem.hu
 • Telefonszám: +36 1 324 3855
 • Bankszámlaszám: K&H Bank, HU35 1040 9015-5052 7085-8065 1002
 • Kapcsolattartó: Klujber Dénes, ügyvezető
 • A galéria címe: 1053 Budapest, Magyar utca 44.
 • Szerződés nyelve: magyar

 

III. Fogalmak

 • Galéria: az a jogi személy, aki művészi munkákat, alkotásokat értékesít
 • Vásárló: az a fogyasztó, vásárló, aki a művészi munkákat, alkotásokat megvásárolja
 • Szolgáltatás: alkotások értékesítése, kiállítások megrendezése
 • Alkotás: Minden olyan termék, művészi munka, alkotás, amely megrendelhető a www.muveszterem.hu weboldalon.

 IV. A megrendelés és visszaigazolás menete, a szerződés létrejötte

A www.muveszterem.hu honlap webáruházának használatával, a vásárlással a Vásárló a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket tudomásul veszi és elfogadja. Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokat az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

A weboldalon nincs szükség regisztrációra.

A Vásárló először kiválasztja a webáruházban a megvásárolni kívánt alkotást.

A Vásárló a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával a megvásárolandó alkotást a kosárba teszi. Ezt követi a számlázási adatok megadása (családnév, keresztnév, cím, e-mail cím, telefonszám, esetleg cégnév).

Három módon valósulhat meg az alkotás vételárának kifizetése:

 • készpénzben a galériában
 • átutalással a megrendelést visszaigazóló e-mailben megadott bankszámlaszámra
 • bankkártyával

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Fizetési módként a BARION rendszerén keresztül teljesíthető bankkártyás fizetés választható és egyben a Vásárlónak el kell fogadnia az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót. A Vásárló átkerül a BARION bankkártyás fizetési felületére, ahol megteheti az adott alkotás vételárának kifizetését, majd ezt követően Vásárló ismét a Galéria weboldalára kerül visszairányításra.

A vásárlásról és a sikeres fizetésről a Galéria visszaigazolást küld e-mailen a Vásárlónak.

A Vásárló a megvásárolt alkotást a Galériában veheti át személyesen, de igény szerint megszervezzük az alkotás Vásárlóhoz történő szállítását. A házhozszállítás Magyarország területén a vásárlást követő 1 héten belül megtörténik, külföldre a szállítmányozó cégek által megadott szállítási határidők érvényesek. A szállítás költségeit minden esetben a Vásárló viseli.

Az adásvételi szerződés létrejötte: A szerződés akkor jön létre a felek között, amikor a Galéria visszaigazolja a megrendelést a weboldalon vagy E-mail üzenetben. A megrendelés visszaigazolásával a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:81. §-a szerinti „elektronikus úton kötött szerződés”, valamint a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet szerinti „távollévők közötti szerződés” jön létre a Galéria és a Vásárló között. A Galéria abban az esetben teljesíti az alkotás átadását, leszállítását, ha a Vásárló az alkotás teljes vételárát kiegyenlítette.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Felek megállapodnak, hogy a Weboldalon leadott megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A Vásárló jogosult a Galériától a megrendelésről elektronikus úton másolatot kérni.

Felek megállapodnak abban, hogy a Galéria és a Vásárló közötti e-mailes kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A megrendelésre vonatkozó honlapon vagy e-mailen történő visszaigazolás a Galéria és a Vásárló között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

V. Árak

A honlapon feltüntetett árak az adott alkotások adókkal megnövelt teljes összege, azaz az alkotások bruttó árai.

VI. Jog- és kellékszavatosság

A Galéria az alkotás per-, teher- és igénymentességéért felelősséget vállal.

A Galéria minden általa értékesített alkotás eredetiségéért szavatosságot vállal és az eredetiségről igazolást állít ki. Ha az alkotás eredetiségével kapcsolatban bármely kétség merülne fel, úgy a Vásárló erre vonatkozó kifogását haladéktalanul köteles írásban jelezni a Galériának.

Az alkotásért a Galéria jótállást nem vállal.

A Galéria minden hibájával és hiányosságával együtt abban az állapotában adja el az alkotást, amelyben az az eladás idején van. A Vásárló minden esetben személyes szemrevételezéssel meggyőződhet az alkotás állapotáról a Galéria címén, a szemrevételezés kimondottan javasolt.

Amennyiben az alkotás a szállítás közben megsérülne, akkor ezt haladéktalanul, de legkésőbb az alkotás átvételétől számított 3 napon belül köteles a Vásárló írásban jelezni a Galériának (e-mailben az info@muveszterem.hu címre).

Amennyiben Vásárló a 3 napon belüli jelzést megtette, abban az esetben:

 1. A Vásárló visszaszállítja vagy visszaszállíttatja az alkotást legkésőbb 14 napon belül és a Galéria restaurátor által helyreállíttatja, ezután pedig ismét kiküldi az alkotást a Vásárlónak,
 2. illetve amennyiben ez nem lehetséges a visszaszállítási költséget is beleértve a Galéria visszafizeti a vételárat az alkotás visszaszállítását követő 8 napon belül a Vásárlónak.

A csomagolási költség minden esetben a Vásárlót terheli, és a visszafuvarozóval való egyeztetés is a Vásárló feladata. Amennyiben a Vásárló nem szállítja vissza az alkotást 14 napon belül, úgy az akként tekintendő, hogy a Vásárló a minőségi kifogását nem kívánta érvényesíteni és a teljesítést szerződésszerűként elfogadta.

A 2013. évi V. Törvény (Ptk.) 6:163 §. (2) bekezdése fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések esetére 2 éves szavatossági időt biztosít.

A kellékszavatossági felelősség a hibás teljesítésre vonatkozik. A Galéria hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem eredeti. Nem teljesít hibásan a Galéria, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

VII. Felelősség kizárás

A Vásárló a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Galéria nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Galéria nem felelős semmiféle vírusért vagy a weboldal elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a weboldalnak egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért.

A Galéria nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁSZF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Galéria hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Galéria, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

VIII. Az elállás joga

A fogyasztó és a Galéria közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint a Vásárlót megilleti a feltétlen, indoklási kötelezettség nélküli elállás joga.

A Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy elállási jogát a Galériával szemben kell gyakorolnia.

A termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül a Vásárló jogosult a vásárlástól elállni. Természetesen a Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozatot a Vásárló emailen, vagy postai úton küldheti el a Galériának. Az írásbeli elállás nyilatkozatának mintája a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete, azonban a minta használata nem kötelező. A Galéria e-mailen haladéktalanul visszaigazolja a vásárlói nyilatkozat megérkezését.

Ha a Vásárló jogszerűen eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Galéria visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Galéria, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A Galéria a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Vásárló köteles a Galéria számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli, éppen ezért utánvéttel nem lehet a terméket visszaküldeni a Galéria részére. A Vásárlót a visszaküldés díján felül egyéb költség nem terheli.

IX. Szerzői jogok, védjegy

A www.muveszterem.hu oldalon található tartalom a Galéria szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel.

A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk. A honlapon látható színek a számítógép egyedi beállításai miatt eltérhetnek a valóságban látható színektől. Minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit – a szemrevételezés javasolt. A Galéria nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő színek és a valós színek különbsége miatt online vásárlás esetében sem, ha ez az eltérés nem jelentős. Az illusztrációk kizárólag saját felhasználás céljából a Vásárló merevlemezére menthetőek vagy kinyomtathatóak, azonban sokszorosításuk, másolásuk, adatbázisokban való szerepeltetésük, kereskedelmi forgalomba történő hozataluk és a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) szerinti egyéb felhasználásuk a Galéria írásbeli jóváhagyása nélkül tilos. A Galériát megillető szerzői jogok megsértése esetén a Galéria az Szjt. szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja a jogsértővel szemben, így a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését is követelheti.

X. A Vásárló jogérvényesítési lehetőségei

A Vásárló jogosult valamennyi, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő panaszát a Galériának írásban vagy szóban bejelenteni. A Galéria elérhetőségei a II. pontban találhatóak.

A Galéria a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és a lehetőségek szerint azonnal orvosolja. Amennyiben a szóbeli panasz intézésével a Vásárló nem elégedett, akkor a Galéria írásos jegyzőkönyvet készít, melyet a Vásárló által megadott e-mail címre továbbít a Vásárlónak. Ezt követően a panasz írásos panasznak minősül.

Az írásban érkezett panaszokat a Galéria köteles harminc napon belül írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét. A panasz ügyintézésével kapcsolatos további szabályokat a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény tartalmazza.

Amennyiben a Vásárló és a Galéria között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Galériával való tárgyalások során nem rendeződik, Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: 06-1-488-213, Fax: 06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

XI. Egyéb rendelkezések

A weboldal megtekintésével, és a termék megrendelésével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megismerte, és azokat elfogadta.

A szerződés magyar nyelven jön létre.

A szerződésre a magyar jog az irányadó.

A Galéria a Magyar Műkereskedők és Galériák Országos Szövetségének az etikai kódexét fogadta el magára nézve kötelezőnek.

A Galéria egyoldalúan jogosult a honlapon elérhető szolgáltatások, tartalom, funkciók megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új szolgáltatások, tartalmak és funkciók bevezetésére. A honlapon új szolgáltatások, funkciók és tartalmak elérhetőségéről a Galéria többek között a honlapon tájékoztatja a Vásárlókat.

A honlapot minden Vásárló kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A Vásárlók a honlap meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Tájékoztatót.

Vásárlók a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a honlapon megadott és kezelt személyes adataikat a Galéria az ÁSZF-nek és az Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.

Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól, a honlapon történő közzététel napjától visszavonásig érvényes.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje:

Budapest, 2023. 08. 21.

 

 1. melléklet

 

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

e-mail:

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Rendelés egyedi azonosító száma:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt